محاسبه بازده سبدگردان مانی

چگونگی محاسبه بازدهی سبد اختصاصی و بازدهی سبدگردان مانی

1 – مقدمه

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن محاسبه بازده سبدگردان مانی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهانی تحت عناوین

(الف) نرخ بازدهی پول وزنی Money Weighted Rate of Return) MWRR)

(ب) نرخ بازدهی زمان وزنی Time Weighted Rate of Return) TWRR) 

استفاده می‌شود که در این پیوست چگونگی محاسبه‌ی این دو روش تشریح می‌شود. نرخ بازدهی پول وزنی(MWRR) برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR) بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد(سرمایه‌گذار) مربوطه گزارش می‌کند، در حالی‌که موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

2 – روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

برای محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطه زیر استفاده میشود:

که در آن:

،t ام در دورهi بازدهی سبد اختصاصی = MWRRit

،t ام در پایان دورهi ارزش سبد اختصاصی = Eit

،t ام در ابتدای دورهi ارزش سبد اختصاصی = Bit

Cij = جریات نقدی jام سبد اختصاصی iام در دوره t (افزایش سرمایه سرمایهگذار طی دوره به عنوان جریان نقدی ورودی و برداشت وی از سبد اختصاصی به عنوان جریان نقدی خروجی تلقی میشود. جریان نقدی ورودی با علامت مثبت و جریان خروجی با علامت منفی خواهدبود)،

،t ام تا پایان دورهi ام سبد اختصاصیj زمان باقیمانده (به روز) از تاریخ وقوع جریان =tij

Tit= طول کل دوره زمانی مورد نظر t (به روز)،

3 – روش محاسبه بازدهی سبدگردان

در محاسبه بازده سبدگردان مانی ابتدا کل دوره مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریانهای نقدی (افزایش سرمایه یا برداشت سرمایه گذار) و تاریخ انعقاد قرارداد جدید سبدگردانی  مانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سبدگردانی به زیر دورههای متعدد تقسیم میشود. بنابراین اگر جریان ورودی و خروجی در n تاریخ مختلف در طول دوره موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به 1 + n زیر دوره تقسیم میشود که در آن زیر دوره اول از ابتدای دوره مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه مییابد و زیر دوره دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ جریان نقدی دوم ادامه مییابد و به همین ترتیب جریان نقدی دوره آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده و تا پایان دوره موردنظر ادامه مییابد. برای مثال به نمودار زیر توجه شود:

محاسبه بازده سبدگردان مانیپس از تقسیم کل دوره به زیر دوره های موردنظر، بازدهی هر زیر دوره nام به شرح زیر محاسبه میشود:

که در آن:

Ein = ارزش کل دارایی های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در انتهای زیر دوره nام (بدون در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در انتهای دوره)

Bin = ارزش کل داراییهای تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در ابتدای زیر دوره nام (با در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در ابتدای زیر دوره )

پس از محاسبه بازدهی هر زیر دوره، بازدهی سبدگردان برای کل دوره موردنظر از رابطه زیر محاسبه میشود:

که در آن:

،t ام در دورهi بازدهی سبد گردان =TWRRit

rni = بازدهی زیر دوره nام داراییهای تحت مدیریت سبدگردان iام،

4 – سالانه کردن نرخهای بازدهی

برای سالانه کردن هریک از بازدهیهای محاسبه شده از فرمول زیر استفاده میشود:

که در آن:

،t که قصد سالانه کردن آن وجود دارد در دوره (MWRR یا TWRR) بازدهی محاسبه شده = Rt

RA = بازدهی سالانه شده،

T= طول دوره t به روز،

5– چگونگی محاسبه ارزش داراییهای سبداختصاصی :

برای محاسبه بازده سبدگردان مانی باید بگوییم که در محاسبه نرخ بازدهی سبد اختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، لازم است ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دوره مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری، محاسبه گردد و در اجرای این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفته شوند:

5 – 1 – ارزش اوراق بهادار سبداختصاصی براساس قیمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل ( نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوقهای سرمایه گذاری) محاسبه شود.

5 – 2 – سبدگردان نباید قیمت اوراق بهادار سبداختصاصی را براساس آنچه در دستورالعمل یادشده پیشبینی شده است، تعدیل نماید.

5 – 3 – در صورتیکه بخشی از آورده مشتری را ورقه بهاداری تشکیل دهد که در زمان عقد قرارداد، نماد معاملاتی آن بسته باشد، ارزش آن ورقه بهادار در محاسبات این پیوست صفر در نظر گرفته میشود. هر زمان نماد معاملاتی ورقه بهادار یادشده بازگشایی شود، ارزش آن براساس قیمت پایانی روز بازگشایی نماد محاسبه شده و به عنوان آورده جدید سرمایه گذار در همان روز بازگشایی در نظر گرفته میشود.

فهرست