صندوق های سهامی

صندوقهای سرمایهگذاری در سهام صندوقهای سهام به صندوقهایی اط ق میشوند که بر اساس شرایط درج شده در اساسنامه و امیدنامه خود حداقل ۷۰ درصد ترکیب داراییهای خود را در سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس یا بازار اول فرابورس سرمایهگذاری میکنند. این صندوقها در ایران با توجه به تعداد واحدهایی که مجاز به انتشار هستند، به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیمبندی میشوند. در صندوقهای کوچک تعداد واحدهای سرمایهگذاری قابلانتشار حداقل پنج هزار و حداکثر ۵۰ هزار واحد سرمایهگذاری و در نوع بزرگ، این ارقام بین ۵۰ هزار و ۵۰۰ هزار واحد سرمایهگذاری بوده و ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری در ابتدای آغاز بکار صندوق معادل یک میلیون است. همانطور که پیش از این بیان شد، صندوقهای سرمایهگذاری در سهام حداقل ۷۰ درصد منابع مالی خود را در سهام شرکتها سرمایهگذاری میکنند؛ بنابراین ریسک سرمایهگذاری در این صندوقها در مقایسه با صندوقهای با درآمد ثابت بیشتر و همچنین احتمال کسب بازدهی با تر در این نوع صندوقها نیز بیشتر است. این مدل سرمایه گذاری مناسب افرادی است که دارای قدرت ریسکپذیری با تری بوده، دید بلندمدت به سرمایه گذاری خود داشته و درعینحال تخصص یا فرصت کافی برای سرمایهگذاری در بورس را ندارند. زم است بدانید که صندوقهای سرمایهگذاری سهامی در استراتژی سرمایهگذاری خود با یکدیگر متفاوت هستند و ممکن است محافظهکارانه، میانهرو یا تهاجمی باشند. برای سرمایهگذاری در این صندوقها توصیه میشود حتماً به امیدنامه شرکت مراجعه کرده تا از استراتژیهای آنها و ابزارهایی که در آنها سرمایهگذاری میکنند؛ مطلع شوید. البته با گذشت زمان هرچه عملکرد صندوق موفقتر بوده و سودآوری بیشتری داشته باشد، ارزش واحدهای آن صندوق هم افزایش پیدا میکند و در مقابل اگر صندوق عملکرد مناسبی نداشته باشد، ممکن است ارزش واحدهای سرمایهگذاری صندوق رشد مناسبی نداشته و حتی کاهش هم داشته باشد. گفتنی است براساس آمار منتهی به مرداد ۱۳۹۷ تعداد صندوقهای سهامی حدود ۷۰ صندوق و ارزش روز مجموع داراییهای آنها در مجموع برابر با یک هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان است، همچنین حدود ۱۱ هزار و ۶۰۲ نفر از افراد حقیقی و حقوقی در آنها سرمایهگذاری کردها

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان