رویه اجرایی سبد‌های اختصاصی

1- مراجعه به بخش سبدگردانی شرکت سبدگردان مانی

2- ارائه مدارک از سوی سرمایه گذار، مدارک هویتی برای اشخاص حقیقی و یا مدارک ثبتی و برای اشخاص حقوقی

3- تکمیل فرم اطلاعات مشتری و ارزیابی تحمل ریسک مشتری

4- ارزیابی وضعیت سرمایه گذار و سنجش میزان ریسک پذیری وی توسط تحلیگر شرکت

5-واریز وجه و ارائه اصل یا تصویر گواهینامه های مربوط به نقل و انتقال سهام

6- انعقاد قرارداد سبدگردانی فی مابین

7- ارسال مدارک تکمیل شده به سپرده گذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه جهت دریافت کد سبد

8- تشکیل سبد اختصاصی سرمایه گذار9- مدیریت حرفه ای سبد با توجه به تحلیل های کارشناسانه

10- ارائه گزارشات به سازمان و سرمایه گذاری

11- تنظیم متمم قرارداد برای هر گونه ،واریز ،برداشت فسخ و تمدید و هرگونه تغییر در مفاد قراداد

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان