معرفی همکاران سبدگردان مانی

مدیر مالی

آقای فرشاد خانزاده

سوابق تحصیلی 

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران مرکز
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه پیام نور

مدارک حرفه ای 

 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
 • گواهینامه پول شویی (کانون)

مدیر سبد

خانم الناز علی مردانی

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علوم تحقیقات
 • کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه بهشتی

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا (سازمان بورس)
 • گواهینامه دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی (کانون کارگزران)
 • گواهینامه دوره آموزشی سرمایه گزاری در بورس (دانشگاه شهید بهشتی)
 • گواهینامه دوره مهارت های هفتگانه ICDL (دانشگاه شهید بهشتی)

مدیر سبد

خانم زهرا اصغری

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی دکتری مدیریت مالی – بیمه

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازارسرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا  (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)

تحلیل گر

مجتبی رئیسی

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد نجف آباد

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)

مدیر سبد

آقای علی طاهری زاده

سوابق تحصیلی

 •  کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)

مدیر سبد

آقای علی عباس کاشی

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازارسرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا  (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)

مدیر

آقای حسام خشنودنیا

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی حسابداری دانشگاه امام خمینی قزوین
 • کارشانی ارشد حسابرسی دانشگاه رجا

کارشناس امور اداری

آقای علی جهان آبری

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد (تهران مرکزی)

حسابدار

آقای سید امیر وکیلیان

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی اقتصاد از دانشگاه آزاد تهران جنوب

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه حسابداری حرفه ای از انجمن حسابداران خبره

 

مشاور IT

آقای رضا اهلی عراقی

سوابق تحصیلی

 •  کارشناسی ارشد نرم افزار از دانشگاه تامپره فنلاند
خانهمشاورهبازده سبدمشتریان