معرفی همکاران سبدگردان مانی

معرفی همکاران سبدگردان مانی

معرفی همکاران سبدگردان مانی :

آقای مانی توکلی لاهیجانی – مدیر سبد

سوابق تحصیلی 

 • کارشناسی ارشد MBA تکنولوژی از دانشگاه سمنان
 • کارشناسی مکانیک جامدات از دانشگاه گیلان

مدارک حرفه ای 

مدارک تحصیلی آقای مانی توکلی لاهیجانی در سبدگردان مانی از این قرار است :

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)

آقای علی طاهری زاده – مدیر سبد

سوابق تحصیلی

 •  کارشناسی ارشد MBA از دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه ارزشیابی اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)

خانم الناز علی مردانی – مدیر سبد

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علوم تحقیقات
 • کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه بهشتی

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه مدیریت سبد اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا (سازمان بورس)
 • گواهینامه دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی (کانون کارگزران)
 • گواهینامه دوره آموزشی سرمایه گزاری در بورس (دانشگاه شهید بهشتی)
 • گواهینامه دوره مهارت های هفتگانه ICDL (دانشگاه شهید بهشتی)

آقای فرشاد خانزاده – حسابدار

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد (تهران مرکزی)
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه پیام نور

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا  (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
 • گواهینامه پول شویی و مالیات (کانون کارگزاران)
 • گواهینامه معامله گری برخط (کانون کارگزاران)

آقای علی جهان آبری – کارشناس امور اداری (بایگانی)

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد (تهران مرکزی)

آقای حسام خشنودنیا – مدیر مالی

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی حسابداری  از دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • کارشناسی ارشد حسابرسی  از دانشگاه رجا

آقای علی عباس کاشی– کارشناس تحلیل

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه اصول بازارسرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا  (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)

آقای مجتبی رئیسی – تحلیل گر

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد نجف آباد

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)

آقای حبیب اله فدایی مولودی – مدیر سرمایه گذاری

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا  (سازمان بورس)

آقای مهدی معدنچی زاج– تحلیل گر

سوابق تحصیلی

 • دکتری مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازار سرمایه (سازمان بورس)

خانم زهرا اصغری– تحلیل گر

سوابق تحصیلی

 • دانشجوی دکتری مدیریت مالی – بیمه

مدارک حرفه ای

 • گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه اصول بازارسرمایه (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری اوراق بهادار (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس کالا  (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری بورس انرژی (سازمان بورس)
 • گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه (سازمان بورس)
خانهمشاورهبازده سبدمشتریان