محاسبه بازده سبدگردان مانی

محاسبه بازده سبدگردان مانی

چگونگي محاسبه بازدهي سبد اختصاصي و بازدهي سبدگردان مانی

1 – مقدمه

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن محاسبه بازده سبدگردان مانی و همچنین عملکرد سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول شناخته‌شده جهانی تحت عناوین

(الف) نرخ بازدهی پول وزنی Money Weighted Rate of Return) MWRR)

(ب) نرخ بازدهی زمان وزنی Time Weighted Rate of Return) TWRR) 

استفاده می‌شود که در این پیوست چگونگی محاسبه‌ی این دو روش تشریح می‌شود. نرخ بازدهی پول وزنی(MWRR) برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. نرخ بازدهی زمان وزنی(TWRR) بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد(سرمایه‌گذار) مربوطه گزارش می‌کند، در حالی‌که موظف است بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

2 – روش محاسبه بازدهي سبد اختصاصي

براي محاسبه بازدهي هر سبد اختصاصي از رابطة زير استفاده ميشود:

[us_image image=”24343″ size=”full”]

كه در آن:

،t ام در دورةi بازدهي سبد اختصاصي = MWRRit

،t ام در پايان دورةi ارزش سبد اختصاصي = Eit

،t ام در ابتداي دورةi ارزش سبد اختصاصي = Bit

Cij = جریات نقدی jام سبد اختصاصی iام در دوره t (افزايش سرمايه سرمايهگذار طي دوره به عنوان جريان نقدي ورودي و برداشت وي از سبد اختصاصي به عنوان جريان نقدي خروجي تلقي ميشود. جريان نقدي ورودي با علامت مثبت و جريان خروجي با علامت منفي خواهدبود)،

،t ام تا پايان دورةi ام سبد اختصاصيj زمان باقيمانده (به روز) از تاريخ وقوع جريان =tij

Tit= طول كل دورة زماني مورد نظر t (به روز)،

3 – روش محاسبة بازدهي سبدگردان

در محاسبه بازده سبدگردان مانی ابتدا كل دورة مورد نظر براساس تاريخ وقوع جريانهاي نقدي (افزايش سرمايه يا برداشت سرمايه گذار) و تاريخ انعقاد قرارداد جديد سبدگرداني  مانی يا تاريخ خاتمه يك قرارداد سبدگرداني به زير دورههاي متعدد تقسيم ميشود. بنابراين اگر جريان ورودي و خروجي در n تاريخ مختلف در طول دورة موردنظر، به وقوع بپيوندند، در نتيجه كل دوره به 1 + n زير دوره تقسيم ميشود كه در آن زير دورة اول از ابتداي دورة مورد نظر شروع شده و تا تاريخ وقوع اولين جريان نقدي ادامه مييابد و زير دورة دوم از تاريخ وقوع جريان نقدي اول شروع شده و تا تاريخ جريان نقدي دوم ادامه مييابد و به همين ترتيب جريان نقدي دورة آخر از تاريخ وقوع آخرين جريان نقدي شروع شده و تا پايان دورة موردنظر ادامه مييابد. براي مثال به نمودار زير توجه شود:

محاسبه بازده سبدگردان مانیپس از تقسيم كل دوره به زير دوره هاي موردنظر، بازدهي هر زير دورة nام به شرح زير محاسبه ميشود:

[us_image image=”24344″ size=”full”]

كه در آن:

Ein = ارزش كل دارايي هاي تحت مديريت سبدگردان iام (ارزش كل سبدهاي اختصاصي سبدگردان) در انتهاي زير دورة nام (بدون در نظر گرفتن جريانات نقدي ورودي يا خروجي در انتهاي دوره)

Bin = ارزش كل داراييهاي تحت مديريت سبدگردان iام (ارزش كل سبدهاي اختصاصي سبدگردان) در ابتداي زير دورة nام (با در نظر گرفتن جريانات نقدي ورودي يا خروجي در ابتداي زير دوره )

پس از محاسبة بازدهي هر زير دوره، بازدهي سبدگردان براي كل دورة موردنظر از رابطة زير محاسبه ميشود:

[us_image image=”24345″ size=”full”]

كه در آن:

،t ام در دورةi بازدهي سبد گردان =TWRRit

rni = بازدهي زير دورة nام داراييهاي تحت مديريت سبدگردان iام،

4 – سالانه كردن نرخهاي بازدهي

براي سالانه كردن هريك از بازدهيهاي محاسبه شده از فرمول زير استفاده ميشود:

[us_image image=”24346″ size=”full”]

كه در آن:

،t كه قصد سالانه كردن آن وجود دارد در دورة (MWRR يا TWRR) بازدهي محاسبه شده = Rt

RA = بازدهي سالانه شده،

T= طول دورة t به روز،

5– چگونگي محاسبة ارزش داراييهاي سبداختصاصي :

برای محاسبه بازده سبدگردان مانی باید بگوییم که در محاسبة نرخ بازدهي سبد اختصاصي و نرخ بازدهي سبدگردان به شرح اين پيوست، لازم است ارزش سبد يا سبدهاي اختصاصي در ابتدا و انتهاي هر دورة مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد يا سبدهاي اختصاصي بايد مطابق دستورالعمل نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوقهاي سرمايه گذاري، محاسبه گردد و در اجراي اين دستورالعمل نكات زير در نظر گرفته شوند:

5 – 1 – ارزش اوراق بهادار سبداختصاصي براساس قيمت فروش اوراق بهادار موضوع دستورالعمل ( نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار صندوقهاي سرمايه گذاري) محاسبه شود.

5 – 2 – سبدگردان نبايد قيمت اوراق بهادار سبداختصاصي را براساس آنچه در دستورالعمل يادشده پيشبيني شده است، تعديل نمايد.

5 – 3 – در صورتيكه بخشي از آوردة مشتري را ورقة بهاداري تشكيل دهد كه در زمان عقد قرارداد، نماد معاملاتی آن بسته باشد، ارزش آن ورقة بهادار در محاسبات اين پيوست صفر در نظر گرفته ميشود. هر زمان نماد معاملاتي ورقة بهادار يادشده بازگشايي شود، ارزش آن براساس قيمت پاياني روز بازگشايي نماد محاسبه شده و به عنوان آوردة جديد سرمايه گذار در همان روز بازگشايي در نظر گرفته ميشود.

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان