بازدهی سبدگردان مانی

جهت محاسبه بازدهی تاریخ را انتخاب نمایید

عددشرحبازدهبازدهی
روزانه1400/09/280
هفتگی1400/09/22 - 1400/09/28-3.24%
ماهانه1400/08/29 - 1400/09/28-10.92%
سه ماهه1400/06/29 - 1400/09/28-26.03%
شش ماهه1400/03/30 - 1400/09/28-20.32%
نه ماهه1399/12/30 - 1400/09/28-32.55%
سالانه1399/09/30 - 1400/09/28-32.75%
از ابتدای تاریخ تاسیس1398/11/23 - 1400/09/28219.53%
خانهمشاورهبازده سبدمشتریان