کنترل تضاد منافع سبدگردان و مشتریان

کنترل تضاد منافع سبدگردان و مشتریان

کنترل تضاد منافع سبدگردان و مشتریان :

شرکت سبدگردان مانی در  رعایت ماده 14 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکتهاي سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را به منافع مشتری می‌دهد. دستورالعمل بايگاني و گردش اطلاعات مشتريان، به تدوین محدودیت ‌های  لازم  جهت  حفظ  محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدویت دسترسی به اطلاعات غیر ضروری برای کارکنان غیر مرتبط با سبد می پردازد. همچنین درصورتی  که سبدگردان یا کارکنان وی در خرید  و فروش سهمی ذینفع  باشند،  مطابق  ماده 27  دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا مي ­نمایند

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان