تحلیل نموداری در سبدگردان مانی

تحلیل نموداری در سبدگردان مانی

خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 1399/02/01 تا 1399/12/27

commentبدون دیدگاه
در پایان روز معاملاتی 99/12/27 جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود منفی 188 میلیارد تومان می باشد. جریان ورود و خروج پول حقیقی ها: در اسفند ماه امسال  حدود منفی 10,451 میلیارد تومان در بهمن ماه امسال  حدود…

خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 1399/02/01 تا 1399/12/26

commentبدون دیدگاه
در پایان روز معاملاتی 99/12/26 جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود مثبت 56 میلیارد تومان می باشد. جریان ورود و خروج پول حقیقی ها: در اسفند ماه امسال  حدود منفی 10,263 میلیارد تومان در بهمن ماه امسال  حدود…

خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 1399/02/01 تا 1399/12/25

commentبدون دیدگاه
در پایان روز معاملاتی 99/12/25 جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود منفی 469 میلیارد تومان می باشد. جریان ورود و خروج پول حقیقی ها: در اسفند ماه امسال  حدود منفی 10,319 میلیارد تومان در بهمن ماه امسال  حدود…

خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 99/02/01 تا 1399/12/24

commentبدون دیدگاه
در پایان روز معاملاتی 99/12/24 جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود منفی 375  میلیارد تومان می باشد. جریان ورود و خروج پول حقیقی ها: در اسفند ماه امسال  حدود منفی  9,849 میلیارد تومان در بهمن ماه امسال  حدود…

خالص جریان ورود و خرج پول حقیقی ها به بورس از 99/02/01 تا 1399/12/23

commentبدون دیدگاه
در پایان روز معاملاتی 99/12/23 جریان ورود و خروج پول حقیقی ها حدود منفی 246  میلیارد تومان می باشد. جریان ورود و خروج پول حقیقی ها: در اسفند ماه امسال  حدود منفی  9,475 میلیارد تومان در بهمن ماه امسال  حدود…
فهرست