نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک سینا,بانک صادرات, بانک ملت,بانک پاسارگاد,بانک تجارت و بانک خاورمیانه از ابتدای سال 1399 تا فروردین ماه سال 1400


نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک سینا از ابتدای سال 1399 تا فروردین ماه سال 1400

#سبدگردان_مانی #وسینا 

اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک سینا در فروردین ماه سال 1400 حدود 149 میلیارد تومان بود که حدود 110% از  میانگین ماهیانه این شاخص طی سال  1399 ( 71 میلیارد تومان) و حدود 31% از مقدار این شاخص در اسفند ماه 1399 (113 میلیارد تومان) بیشتر بوده است. 

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری تجمعی بانک سینا در سال 1399 حدود 850 میلیارد تومان بوده است.

 

 

 

نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک صادرات از ابتدای سال 1399 تا فروردین ماه سال 1400

#سبدگردان_مانی #وبصادر 

اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک صادرات در فروردین ماه سال 1400 حدود 482 میلیارد تومان بود که حدود 455% از  میانگین ماهیانه این شاخص طی سال  1399 ( 87 میلیارد تومان) و حدود 50% از مقدار این شاخص در اسفند ماه 1399 (323 میلیارد تومان) بیشتر بوده است. 

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری تجمعی بانک صادرات در سال 1399 حدود 1،044 میلیارد تومان بوده است.

 

 

نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت از ابتدای سال 1399 تا فروردین ماه سال 1400

#سبدگردان_مانی #وبملت 

اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت در فروردین ماه سال 1400 حدود 1،661 میلیارد تومان بود که حدود 42% از  میانگین ماهیانه این شاخص طی سال  1399 ( 1،170 میلیارد تومان) و حدود 62% از مقدار این شاخص در اسفند ماه 1399 (1،027 میلیارد تومان) بیشتر بوده است. 

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری تجمعی بانک ملت در سال 1399 حدود 14،044 میلیارد تومان بوده است.

 

 

نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک پاسارگاد از ابتدای سال 1399 تا فروردین ماه سال 1400

#سبدگردان_مانی #وپاسار 

اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک پاسارگاد در فروردین ماه سال 1400 حدود 618 میلیارد تومان بود که حدود 22% از  میانگین ماهیانه این شاخص طی سال  1399 ( 508 میلیارد تومان) بیشتر بوده است. 

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری تجمعی بانک پاسارگاد در سال 1399 حدود 6،096 میلیارد تومان بوده است.

 

 

نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک تجارت از ابتدای سال 1399 تا فروردین ماه سال 1400

#سبدگردان_مانی #وتجارت 

اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک تجارت در فروردین ماه سال 1400 حدود 946 میلیارد تومان بود که حدود 62% از  میانگین ماهیانه این شاخص طی سال  1399 ( 584 میلیارد تومان) بیشتر بوده است. 

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری تجمعی بانک تجارت در سال 1399 حدود 7،006 میلیارد تومان بوده است.

 

 

 

نمودار شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک خاورمیانه از ابتدای سال 1399 تا فروردین ماه سال 1400

#سبدگردان_مانی #وخاور 

اگر هزینه های سپرده های سرمایه گذاری را از درآمد تسهیلات اعطایی بانک کم کنیم، شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بدست می آید که افزایش ماهیانه آن باعث بهبود درآمد عملیاتی بانک می گردد.

شکاف بین درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری بانک خاورمیانه در فروردین ماه سال 1400 حدود 112 میلیارد تومان بوده است.

 

 

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان