100 درصد سهام شـرکت توسـعه پلیمـر پاد جم (سـهامی خـاص) متعلق به شرکت پـتــروشـیـمی جـم است.


  • همچنین شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری مالکیت 22.39% از شرکت پتروشیمی جم را در اختیار دارد.
  • پروژه ABS-RUBBER حدود 75% پیشرفت داشته است و در اوایل سال 1400 به بهره برداری خواهد رسید، میزان سرمایه گذاری در پروژه مذکور تاکنون حدود 2،500 میلیارد تومان بوده و منابع سرمایه گذاری آن از محل حقوق صاحبان سهام و همچنین تسهیلات ارزی و ریالی و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه تامین می شود. میزان تسهیلات دریافتی تاکنون حدود 29 میلیون یورو با متوسط بهره 8% می باشد.
  • بر اساس نرخ های مورخ 13/02/1399 شرکت پلیمر پاد جم در صورت بهره برداری حدود 350 میلیون دلار درآمد سالیانه خواهد داشت.
  • شـرکت توسـعه پلیمـر پاد جم (سـهامی خـاص) به‌عنوان مجـری طـرح تولیـد Rubber/ ABS توسـط شـرکت پتروشـیمی جـم در سـال 1394 خورشـیدی تأسـیس گردیـد. ایـن طـرح در منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پارس واقـع در بنـدر عسـلویه در زمینـی بـه مسـاحت ۱۵ هکتـار، بـا ظرفیـت تولیـد 200.000 متریـک تـن ABS در سـال و 60.000 متریـک تـن Rubber در سـال تحـت لیسانس یکـی از بروزتریـن تکنولوژی‌هـای دنیـا کـه در اختیـار شـرکت A.p.S –Versalis-Eni  است، در حـال احـداث اسـت و تاکنـون بیـش از 73 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت. مهندسـی پایـه ایـن طـرح توسـط شـرکت Tecnimont ایتالیـا انجام‌شده اسـت. مجتمـع پلیمـری پاد جم قـادر اسـت ۹ گریـد گوناگـون ABS و ۳ محصـول متفـاوت Rubber در ۷ گریـد گوناگـون) بـرای اولیـن بـار و به ‌صورت انحصـاری در ایـران بـا بالاترین کیفیـت را تولیـد نمایـد. خوراک‌های دریافتـی ایـن مجتمـع شـامل اسـتایرین، بـه میـزان ۱۵۲ هـزار تـن در سـال از طریـق خـط لولـه از مجتمـع پتروشـیمی پـارس، ۱ و ۳ بوتادیـن، بـه مقـدار ۵۴ هـزار تـن در سـال از طریـق خـط لولـه از مجتمـع پتروشـیمی جـم و آکریلونیتریـل بـه میـزان ۴۷ هـزار تـن در سـال از خـارج کشـور تأمیـن می‌گردد. کلیـه سرویس‌های جانبـی ایـن مجتمـع از طریـق خـط لولـه از مجتمـع پتروشـیمی دماونـد تأمیـن می‌گردد

واحدها عملیاتی Rubber و ABS 

  •  کارخانـه تولیـد Rubber مجتمـع پتروشـیمی پاد جم، اولیـن و تنهـا تولیدکننـده سـه محصـولSB،SBS و  LCBR  در ۷ گریـد پرکاربـرد بـر اسـاس تقاضـای بـازار در ایـران است. ایـن کارخانـه بـر اسـاس فرآینـد Batch طراحی‌شده و پیش‌بینی می‌شود تــا ســال 1400بــه بهره‌برداری برســد
  • کارخانــه تولیــد ABS مجتمــع پتروشــیمی پاد جم، اولیــن و تنهــا تولیدکننــده محصــول ABS بــا تکنولــوژی Mass Continuous در ۹ گریــد پرکاربــرد بــر اســاس تقاضــای بــازار است. پیش‌بینی می‌گردد واحــد ABS در نیمــه دوم ســال 99 و واحــد Rubber در 1400 بــه بهره‌برداری برســد. لیسانس این واحدها بر اساس بروزترین دانش فنی شرکت اروپائی)Europa -Polimeri ) A.p.S Eni-Versalis و مهندسی پایه و تفصیلی طرح توسط شرکت Tecnimont ایتالیا تأمین‌شده است.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانهمشاورهبازده سبدمشتریان